یا زندگی در ذلت را بپذیریم و همچنان غلام گجر باقی بمانیم یا راه مبارزه برای رسیدن به عزت و سربلندی را در پیش بگیریم