به کسانی که دل برای مردم می‌سوزانند اما در کنار دیکتاتور ایستاده اند چه باید گفت؟

به کسانی که دل برای مردم می‌سوزانند اما در کنار دیکتاتور ایستاده اند چه باید گفت؟
می 18, 2022
72 بازدید

در همه تظاهرات ضد دیکتاتور در جغرافیای ایران لکوران، درجه داران و سربازان بوده اند که به طرف مردم شلیک کرده و آنها را دستگیر و زندانی کرده اند اما وقتی همین ها در جمع های خود حاضر می‌شوند اگر بدی اوضاع و از بدبختی مردم سخن میگویند. به اینها باید گفت مارماهی نباشید یا […]

در همه تظاهرات ضد دیکتاتور در جغرافیای ایران لکوران، درجه داران و سربازان بوده اند که به طرف مردم شلیک کرده و آنها را دستگیر و زندانی کرده اند اما وقتی همین ها در جمع های خود حاضر می‌شوند اگر بدی اوضاع و از بدبختی مردم سخن میگویند.

به اینها باید گفت مارماهی نباشید یا مردم را انتخاب کنید یا دیکتاتور را

برچسب ها دیکتاتورراجی جهد