مارس 5, 2022
68 بازدید

در آلمان نازی قانونی وجود داشت که طبق آن آلمانی ها می بایست هرگونه صدای مخالفِ هيتلر را به دستگاه های مخوف امنيتی نازی ها گزارش کنند!   پس از سرنگونی هيتلر، دادگاهها افرادی را که طبق اين قانون رفتار کرده بودند (و بعضاً موجب مرگ افراد صرفاً به دليل ابراز مخالفت با هيتلر شده […]

در آلمان نازی قانونی وجود داشت که طبق آن آلمانی ها می بایست هرگونه صدای مخالفِ هيتلر را به دستگاه های مخوف امنيتی نازی ها گزارش کنند!

 

پس از سرنگونی هيتلر، دادگاهها افرادی را که طبق اين قانون رفتار کرده بودند (و بعضاً موجب مرگ افراد صرفاً به دليل ابراز مخالفت با هيتلر شده بودند) را به مجازات های متناسب با عملشان محکوم نمودند و عذر آنها دال بر رفتار بر اساس قانون زمان هيتلر را نپذيرفتند.

 

افرادی که امروز برای بقای دیکتاتور علی خامنه‌ای درحال خیانت به ملت هستند و با سوءِ استفاده از قدرت بر مردم ظلم کرده و منافع ملی بلوچ را با خطر مواجه میکنند در آینده‌ای نه چندان دور به مکافات اعمال خود گرفتار خواهند شد.

 

مخبری و لگوری داغی ننگین بر پیشانی مزدوران رژیم است که به آسانی پاک نخواهد شد.

لگوران باید از خشم خداوند و مردم ترسیده، توبه کرده و در راه براندازی و احیای دولت ملی بلوچستان در کنار مردم باشند وگرنه با ایستادن در کنار ظالمان استعمارگر آینده خود را سیاه خواهند کرد.

برچسب ها آلمان نازی