امیر شه بخش (سُمالزی از تیره رادوزهی) امتحانات نوبت یک خلبانی را با موفقیت گذراند