سه‌شنبه 28 نوامبر 2023 - 16:32

سکوت گناه می باشد وقتی که وظیفه تو اعتراض است.