قفل‌های استعمار را خواهیم شکست؛ آرام آرام فقط نظاره کن!