ملک دینار ملوکانی بادشاه ءِ ۱۵۴۷ تا ۱۵۵۳ میلادی سالاں