هر کس که مَه توانت وتی ماتی زبانءَ به وانیت و به نبیسیت، آ بی سواتے