جنبش های ملی وسیاسی با نمادهای انگشتان دست

جنبش های ملی وسیاسی با نمادهای انگشتان دست

آگاهی سیاسی

نماد ها باعث ایجاد همبستگی، پیدا کردن سریع هواداران و برای رشد جنبش ها بسیار مثمر ثمر و‌مفید اند. در‌کشورهای مختلف جنبش های سیاسی از نمادهای استفاده کردند که با دست یا پا و یا یکی ترکیبی از جسم انسان نشان داده می شوند.

برخی از نمادهای سیاسی که با انگشت دست نشان داده شده و متمایز از دیگران بوده و رشد عمیق و سریعی داشته اند را در این متن به شما معرفی میکنیم:

۱. نماد دو انگشت دست در جنبش هندیان بومی‌ آمریکا. هندیان …

Read More »