اعدام های انتقام جویانه را شدیدا محکوم می کنیم!

اعدام های انتقام جویانه را شدیدا محکوم می کنیم!

اعدام نوید افکاری کشتی گیری که در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد، نشانه آشکاری از بی پروایی رژیم ایران به حقوق بشر و زیر پا گذاشتن کنوانسیون های بین المللی است.

این قتل در شرایطی انجام شد که شاهدان کذایی ماجرا عقب نشینی کرده و نامبرده بدون آخرین دیدار با خانواده و به طور ناگهانی با داشتن آثار شکنجه بر بدن وی اعدام گردید.

مشابه این واقعه پیشتر در بلوچستان به نیز کرات اتفاق افتاده است، اعدام انتقام جویانه 16 زندانی بلوچ در آبان 1392 و …

Read More »

اعدام معترضان محکوم است

اعدام معترضان محکوم است

اعدام و کشتار جوانان شجاع ملل در بند ایران، بجرم حق طلبی و عدالتخواھی ، ھمبستگی با اقشار تحت ستم و ظلم ستیزی بی محابا ادامه دارد.در جدیدترین موارد حکم اعدام ۵ جوان لر از معترضان آبان ماه صادر و یک نفر دیگر به نام مصطفی صالحی نیز اعدام گردید.

ما اعدامہای حکومت ایران را نقض کلیه قوانین حقوق بشری و دانستہ و شدیدا محکوم میکنیم و خواھان لغو اعدام دیگر زندانیان در بند هستیم.

این اعدام ها در حالی انجام شدند که بیش از ١١ میلیون …

Read More »