حمایت بلوچستان از مبارزات عربی الاحوازی

حمایت بلوچستان از مبارزات عربی الاحوازی

من بلوشستان الی الاحواز، ندعم شعب العربی الاحوازی

ملت بلوچ از مبارزات حق طلبانه ملت عرب حمایت میکند، منطقه ای پر از چاه های نفت و آب، مردمش تشنه اند، همانند بلوچستان که نیمی از مردمش نه آب دارند و نه برق و نه شبکه ارتباطات.

این سرنوشت مشابه در اثر سیاست های استعماری شکل گرفته و راه حلش هم حمایت از یکدیگر برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی و رسیدن به حقوق ملی است.

Read More »

بيانيه حمايت از مبارزات ملت عرب الاحواز

بيانيه حمايت از مبارزات ملت عرب الاحواز

از مبارزات ملت عرب الاحواز حمایت می کنیم!

   قریب به یک قرن از اشغال  سرزمین عربستان ( الاحواز ) به دست قشون رضاخان میگذرد؛ سلطه جویان با خدعه و نیرنگ به حکومت “شیخ خزعل” پایان داده و سرزمین اعراب را تصرف کردند.

    الاحواز سرزمینی غنی و حاصل خیز با  آبهای جاری  و چندین رودخانه بزرگ با بیش از ۴۰ درصد کل آب های منطقه است که در حال حاضر از بی آبی رنج می برد!

   سالهاست آب رودخانه کارون به استان اصفهان کانال کشی شده …

Read More »