تقسیم بلوچستان خط قرمز ماست

تقسیم بلوچستان خط قرمز ماست

(بیانیه مشترک)

مجلس شورای اسلامی رژیم جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه بیست و هشتم آبان ماه از اعلام وصول رسمی طرح تقسیم استان بلوچستان و سیستان به چهار استان خبر‌ داد. این در‌حالی است که سران رژیم جمهوری اسلامی ایران تا پیش از این در برابر مخالفت های گسترده ملت بلوچ ‌از سیاست انکار استفاده کرده بودند.

در اجرای طرح تقسیم بلوچستان، رژیم چند هدف عمده را دنبال می کند:هویت زدایی از ملت بلوچحذف نام تاریخی بلوچستانتبدیل کردن کل مناطق ساحلی و بنادر بلوچستان به یک استان …

Read More »