آرشیو

کتاب: مساله ملی در بلوچستان ایران

کتاب: مساله ملی در بلوچستان ایران

نوامبر 12, 2023

کتاب «مساله ملی در بلوچستان ایران» نوشته د.محمد حسن حسین بر وکیل و فعال سیاسی بلوچ ساکن آمریکاست. نامبرده در این کتاب به تحولات سیاسی و مبارزات ملی در بلوچستان نگاهی داشته و به تحلیل وقایع مختلف چگونگی شکل گیری و رشد و چگونگی افول و عروج آنها و تاثیر آنها بر جامعه بلوچستان و […]

کتاب تاریخ بلوچستان اثر میر گلخان نصیر

کتاب تاریخ بلوچستان اثر میر گلخان نصیر

نوامبر 12, 2023

 تاریخ تنھا عاملی است کہ یک ملت، حتی در زمان ضعف ھم بدان افتخار میکند. زمانی فرا میرسد کہ تاریخ بہ قدم ھای لرزان ملت توان می بخشد و بہ او در جھت ترقی و پیشرفت نیروی تازہ میبخشد. قوم مایوس را ازاعماق ظلمت و تاریکی بیرون آوردہ و او را بار دیگر بہ سوی […]

بمباران هوايی بلوچستـان با مشارکت پرسنل خارجی در سال ۱۳۰۷ ه.ش 

بمباران هوايی بلوچستـان با مشارکت پرسنل خارجی در سال ۱۳۰۷ ه.ش 

نوامبر 6, 2023

قشون رضاخان پهلوی با کمک مستشـاران نظامی انگليسی و شرکت مستقيمِ دو خلبان خارجی در پائيز سال ۱۹۲۸ ميلادی ( آبانماه ۱۳۰۷ هجری شمسی )  از هواپيماهای بمب انداز در جنگ با لشکر بلوچستان استفاده کرد. لشکر متجاوز توانسته بود با کمک مستشاران خارجی درکل سه فروند هواپيمای بمب انداز “دی هاويلاند ۹” تهيه کنـد که دو […]

سردارانی که دغل دوستان گرد شیرینی بودند

سردارانی که دغل دوستان گرد شیرینی بودند

نوامبر 6, 2023

در هنگامیکه لشکریان گجر با همه مهمات جنگی و هواپیماها و بی سیم که توسط انگلیس برای سپاه ایران جهت حمله به بلوچستان تهیه شده بود و با هدایت و دستور مستقیم فرماندهان انگلیس به بلوچستان حمله نمودند ، لگورهای بلوچ از یکسو با تبلیغ دروغین در باره قدرت و تجهیزات شکست ناپذیر قوای دشمن […]

امیر بهرام خان باران زهی؛ شاه جهان، ستاره ای بی بدیل در تاریخ بلوچستان

امیر بهرام خان باران زهی؛ شاه جهان، ستاره ای بی بدیل در تاریخ بلوچستان

نوامبر 5, 2023

امیر بهرام خان باران زهی با لقب «شاه جهان» مردی برای همه فصول و ستاره ای بی بدیل در آسمان بلوچستان و یعقوب لیث صفاری قرن ۲۰ میلادی بود. در دوره شکلگیری اعتراضات مشروطه در تهران و سربرآوردن قیامها از مناطق مختلف ایران آن دوره، ستاره اقبال بهرام خان بارکزهی در حال طلوع بود. در […]