آرشیو

چمشانک

چمشانک

November 15, 2020

موضوع این هفته چمشانک: چگونگی شکلگیری حکومت بلوچستان اواخر قاجار و از بین رفتن این سلسله است. شروع حکومت از میربهرام‌خان، و‌دومین حاکم‌آن میر دوست محمدخان. مجری برنامه: سیروس بلوچمهمان: حبیب الله سربازی بلوچ اولی سرجمین «چمشانک»ء مراگش۔ چه یوتیوبا اے مراگشا بچارت لینک اولین برنامه کامل چمشانک از یوتیوب بلوچستانء توار

ششمین برنامه تپاکی گفتگو با آگری اسماعیل نژاد

ششمین برنامه تپاکی گفتگو با آگری اسماعیل نژاد

November 15, 2020

ششمین برنامه «تپاکی» آگری اسماعیل نژاد – حزب دمکرات کردستان ایران در ششمین برنامه سیاسی آگاهی بخش به ملت بلوچ از حزب دمکرات کردستان ایران جناب آگری اسماعیل نژاد عضو کمیته روابط داخله حزب ، دعوت شده تا برنامه های سیاسی این حزب ‌ را برای مخاطبان تشریح کنند. لینک مشاهده کامل برنامه از یوتیوب […]