آرشیو

سرنوشت تاریک کنونی بلوچستان از ۲۰ آبان ۱۳۰۷ آغاز شد

سرنوشت تاریک کنونی بلوچستان از ۲۰ آبان ۱۳۰۷ آغاز شد

نوامبر 12, 2023

رضا خان با حمایت انگلیس و همسویی ناسیونالیستهای فارس در سال ۱۳۰۲ ه. ش. نخست وزیر شد و دو سال بعد از آن  احمدشاه آخرین پادشاه قاجار را با کودتا کنار زد و خود را شاه پرشیا خواند!  در آن زمان حدود ۲۱ سال بود که بلوچستان غربی مستقلا توسط امیر بهرام خان و سپس […]

بیستم آبان ماه روزی تاریک در تاریخ بلوچستان!

بیستم آبان ماه روزی تاریک در تاریخ بلوچستان!

نوامبر 9, 2020

رضا میرپنج با حمایت انگلیس و همسویی ناسیونالیستهای فارس در سال ۱۳۰۲ ه. ش. نخست وزیر شد و دو سال بعد از آن احمدشاه آخرین پادشاه قاجار را با کودتا کنار زد و خود را شاه پرشیا خواند! در آن زمان حدود ۲۱ سال بود که بلوچستان غربی مستقلا توسط بهرام خان و سپس میر […]

پوستر: تهارین روچ / روز تاریک

پوستر: تهارین روچ / روز تاریک

نوامبر 1, 2020

تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۰۷ در‌تقویم‌ بلوچستان غربی روز تاریک است. در‌این روز حکومت بلوچستان با قشون‌کشی رضاخان پهلوی سقوط کرد و دوره استعمار آغاز شد و بلوچ به طور کامل از صحنه سیاسی بلوچستان حذف شد. بلوچستان در دوره استعمار بلوچستان سرزمینی پهناور پر از معادن و منابع انرژی ، منطقه ژئوپلوتیکی مهم و استراتژیک […]