بررسی علل افزایش خودکشی کودکان در جغرافیای ایران

بررسی علل افزایش خودکشی کودکان در جغرافیای ایران

سیاست های حکومت ها و طرز تفکر و اندیشه صاحبان قدرت تاثیر مستقیم بر اندیشه و رفتار مردم دارد؛ اگر انسانهای بیدار و دارای منش انسانی برسر قدرت باشند این موضوع بر کردار و رفتار مردم اثر گذاشته و فضایل اخلاقی در جامعه مورد توجه قرار خواهد گرفت اما اگر صاحبان قدرت مبتلا به فساد و گرفتار رفتارهای ضد فطرت انسانی باشند مردم نیز بصورت ناخودآگاه گرفتار شده و جامعه از اخلاق و کردار انسانی فاصله خواهد گرفت.

متاسفانه رژیم ایران که روحانیون در صدر قدرت …

Read More »