جامعه‌ای که زنانش مورد تبعیض جنسیتی باشند پیشرفت نمی کند!

جامعه‌ای که زنانش مورد تبعیض جنسیتی باشند پیشرفت نمی کند!

(✍🏼 مهناز بلوچ)

بلوچستان سرزمینی با پیشینه چند هزارساله و طی قرون، حکومت های مستقل شاهان و حاکمان بسیاری به خود دیده است تا زمانی که بعضی کشورهای استعمارگر برای حفظ منافع هرچه بیشترشان بلوچستان را تقسیم کردند و سرزمین بزرگ بلوچستان به سه قسمت و در سه کشور جای گرفت.تا اینکه رضا میر پنج با حمایت انگلیس بلوچستان غربی را با کشتن حاکمان بلوچ به زیر استعمار کشاند.

بعد از تمام اتفاقاتی که بر سر خاک و سرزمین بلوچ افتاد با ترفند های حکومت های شاه …

Read More »