یک سال گذشت | گذارش یک ساله حزب بلوچستان راجی تپاکی

یک سال گذشت | گذارش یک ساله حزب بلوچستان راجی تپاکی

حزب “بلوچستان ءِ راجی تپاکی” در تاریخ 6 خرداد 1399 بر بستر 10 سال فعالیت های حقوقی، مبارزات مدنی و رسانه ای اعلام موجودیت کرد تا فعالیت های سازمان یافته ملی بلوچستان را در سطوح مختلف افزایش دهد.

در مدت یک سال فعالیت مستمر بخش های مختلف این تشیکلات دستاوردهای مهمی در راستای اهداف ملی مصوب در اساسنامه داشته است که جنبش ملی مبارزاتی بلوچستان را چندین گام به پیش هدایت کرده است.

که‌ذیلا بخش های مختلفی از فعالیت ها مورد اشاره قرار میگیرند.

گذارش یک ساله حزب …

Read More »

برنامه و اساسنامه حزب بلوچستانء راجی تپاکی

برنامه و اساسنامه حزب بلوچستانء راجی تپاکی

برنامه و اساسنامه حزب “بلوچستانء راجی تپاکی” را از اینجا مطالعه کنید:

Read More »