از “حق آبه” مردم رودبار زمین دفاع می کنیم!

از “حق آبه” مردم رودبار زمین دفاع می کنیم!

رژیم جمهوری اسلامی ایران با اعمال سیاستهای تبعیض گرایانه و ضدبشری بطرز بیسابقه ای عرصه زندگی را بر میلیونها بلوچ در سراسر بلوچستان تنگ کرده است. علاوه بر این محیط زیست و همچنین شرایط زیست محیطی را در کل منطقه به خطر انداخته است.

ایجاد مشکل بی آبی در جنوب بلوچستان و کارشکنی در آبرسانی به مردم در حالیکه دهها میلیون متر مکعب آب پشت سدهای بلوچستان ذخیره شده و پایمال کردن عامدانه “حق آبه” صدها هزار بلوچ در مناطق الحاقی به کرمان و با هدف …

Read More »