گامی سرنوشت ساز در مبارزات معاصر بلوچستان – بهمن بلوچ

گامی سرنوشت ساز در مبارزات معاصر بلوچستان – بهمن بلوچ

بعد از استعمار بلوچستان توسط رژیم پهلوی همواره بیدارگران و مبارزان برای حق‌طلبی برخاسته و بسیاری جان خود را در این راه فدا کرده‌اند.

می‌توان گفت در این مبارزات، چند نکته از دید مبارزان بلوچ پنهان مانده است؛ از جمله توجه به بیداری، آگاه سازی عمومی و همراه سازی ملت بلوچ و دیگر برنامه‌های سیاسی و دیپلماتیک برای مطرح کردن این حق‌خواهی‌ها در مجامع بین‌المللی.

در این برهه‌ی حساس از تاریخ بلوچستان، نیاز بود که کمبودهای مبارزات قبلی جبران و گام‌های جدیدی برداشته شود.

پس از تأسیس سازمان …

Read More »