بیستم آبان ماه روزی تاریک در تاریخ بلوچستان!

بیستم آبان ماه روزی تاریک در تاریخ بلوچستان!

رضا میرپنج با حمایت انگلیس و همسویی ناسیونالیستهای فارس در سال ۱۳۰۲ ه. ش. نخست وزیر شد و دو سال بعد از آن احمدشاه آخرین پادشاه قاجار را با کودتا کنار زد و خود را شاه پرشیا خواند! در آن زمان حدود ۲۱ سال بود که بلوچستان غربی مستقلا توسط بهرام خان و سپس میر دوست محمد خان اداره می شد.

پس از شاه شدن میرپنج قشون مهاجم پهلوی با پشتیبانی انگلیس سرزمینهای متعلق به ملل غیر فارس را یکی بعد از دیگری به تصرف خود …

Read More »

پوستر: تهارین روچ / روز تاریک

پوستر: تهارین روچ / روز تاریک

تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۰۷ در‌تقویم‌ بلوچستان غربی روز تاریک است.

در‌این روز حکومت بلوچستان با قشون‌کشی رضاخان پهلوی سقوط کرد و دوره استعمار آغاز شد و بلوچ به طور کامل از صحنه سیاسی بلوچستان حذف شد.

بلوچستان در دوره استعمار

بلوچستان سرزمینی پهناور پر از معادن و منابع انرژی ، منطقه ژئوپلوتیکی مهم و استراتژیک که به خاطر تراکم جمعیتی کم، طعمه خوبی برای استعمار بود.

رضا میرپنج (پهلوی) از همان ابتدای تسلط یافتن بر بلوچستان مستقیما اداره آن توسط بیگانگان را آغاز کرد.

اولین کارگزاران غیر بومی بلوچستان «امان …

Read More »