یکپارچه و متحد از جوانان سوختبر بلوچ دفاع کنیم !

یکپارچه و متحد از جوانان سوختبر بلوچ دفاع کنیم !

( ✍️آزات بلوچ )

هزاران سوختبر بلوچ در دوطرف مرز ضد مردمی موجود در قلب بلوچستان که توسط زد و بند استعمارگران گوناگون ترسیم شده است ، در دام تشنگی ، گرسنگی ، بیماری کرونا ، اضطراب و ظلم جنایتکارانی که خود را « مرزبان » جلادان ایران و پاکستان میدانند ، اسیرند . بدفاع از حق حیات انسانی این افراد ، و علیه ستمها و اجحافات اعمال شده علیه آنها فریاد اعتراض خود را بلند نمائیم .

در مملکتی که شغل کثیف حکومتداری آخوندی مرسوم گردد …

Read More »