بررسی علل افزایش خودکشی کودکان در جغرافیای ایران

بررسی علل افزایش خودکشی کودکان در جغرافیای ایران

سیاست های حکومت ها و طرز تفکر و اندیشه صاحبان قدرت تاثیر مستقیم بر اندیشه و رفتار مردم دارد؛ اگر انسانهای بیدار و دارای منش انسانی برسر قدرت باشند این موضوع بر کردار و رفتار مردم اثر گذاشته و فضایل اخلاقی در جامعه مورد توجه قرار خواهد گرفت اما اگر صاحبان قدرت مبتلا به فساد و گرفتار رفتارهای ضد فطرت انسانی باشند مردم نیز بصورت ناخودآگاه گرفتار شده و جامعه از اخلاق و کردار انسانی فاصله خواهد گرفت.

متاسفانه رژیم ایران که روحانیون در صدر قدرت …

Read More »

سیاست جمهوری اسلامی ایران در چهل و چند سال گذشته در بلوچستان

( کریم بلوچ – تهل)

1- فریب ، تزویر و اختلاف افکنی . بنام دین عده ای و یا اکثر ملاهای بلوچ را فریفت و برای چند صباحی برای خود زمان خرید تا در بلوچستان جای پایی برای خود بیابد و در زمان فوق مانع بلوچها برای بستر سازی ( مصادره اسلحه ها و خلع سلاح پادگانها و … ) برای تحکیم جنبش ملی گردید !

2- سیاست ترور . از همان فردای قدرت گیری و سازماندهی باندهای حجتیه ای های سابق که در ساواک شاهی خدمت …

Read More »