پوستر: تهارین روچ / روز تاریک

پوستر: تهارین روچ / روز تاریک

تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۰۷ در‌تقویم‌ بلوچستان غربی روز تاریک است.

در‌این روز حکومت بلوچستان با قشون‌کشی رضاخان پهلوی سقوط کرد و دوره استعمار آغاز شد و بلوچ به طور کامل از صحنه سیاسی بلوچستان حذف شد.

بلوچستان در دوره استعمار

بلوچستان سرزمینی پهناور پر از معادن و منابع انرژی ، منطقه ژئوپلوتیکی مهم و استراتژیک که به خاطر تراکم جمعیتی کم، طعمه خوبی برای استعمار بود.

رضا میرپنج (پهلوی) از همان ابتدای تسلط یافتن بر بلوچستان مستقیما اداره آن توسط بیگانگان را آغاز کرد.

اولین کارگزاران غیر بومی بلوچستان «امان …

Read More »