ملت آواره و ملت پیروز

ملت آواره و ملت پیروز

ملت های زیادی در عمق تاریخ زیسته اند که دیگر وجود ندارند، عامل اساسی که ملتهایی را ساخته و ملتهایی را از بین برده «سرخوردگی و قبول شکست» و یا «امید و مبارزه» بوده است.

ملتهایی که وقتی مورد هجمه قرار گرفتند منتظر منجی ماندند اکنون از روی صحنه روزگار هم حذف شده اند، «منجی می آید، همین جمعه می آید، همین هفته و همین ماه و سال ما را رهبری میکند، مشکلاتمان را حل میکند!» این تصورات در این زمانه فقط به ملت های مغلوب، …

Read More »