تلاش برای عقیم کردن زنان بلوچ نسل کشی آرام است!

تلاش برای عقیم کردن زنان بلوچ نسل کشی آرام است!

رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی به بهانه «افزایش جمعیت وهابیت» بلوچها را نوک پیکان حمله قرار داده و در حال اجرای پروژه  های کاهش نسل و عقیم سازی زنان بلوچ است۰ سیاست های تنظیم شده توسط فرقه مذهبی حاکم از ابتدا  علیه بلوچ‌ بوده و این ملت را مورد تحریم و تهمیش قرار داده اما پروژه کاهش نسل و عقیم سازی زنان از جمله برنامه های ضد بشری است که کلیه موازین انسانی و بین المللی با آن مخالف اند۰ پس از سخنرانی علی خامنه ای مبنی بر افزایش جمعیت …

Read More »