پیام کریم بلوچ به مناسبت اعلام موجودیت حزب بلوچستان راجی تپاکی

پیام کریم بلوچ به مناسبت اعلام موجودیت حزب بلوچستان راجی تپاکی

ابتدا میگویم: پیش از این جنبش سهاب در مجموع توانسته است مبارزات چند دهه اخیر بلوچستان را جمعبندی نماید.

از مبارزات پراکنده دهه شصت وسپس از هم پاشی آن حرکتها بر بستر سرکوبهای وحشیانه حکومت از یکجانب و از جانب دیگر نبود ارتباطات وسیع با مردم و عدم آشنایی با مبارزات مدنی در آن دوره، جنبش آنزمان بلوچستان نتوانست پیشرفتی داشته باد.

موج دوم مبارزات بلوچستان همانا مبارزات مدنی شهید یعقوب مهرنهاد و همرزمانش در انجمن صدای عدالت بود که وی را چون حرکتی کاملا …

Read More »