استعمار و پاکسازی قومی مدرن بلوچستان

استعمار و پاکسازی قومی مدرن بلوچستان

▪️استعمار و پاک‌سازی قومی مدرن بلوچستان! ✍حبیب الله سربازی بلوچ

در تمام دوران استعمار اروپاییان، دکترین اصلی استعمار آنان بر اساس دو مفهوم «ناکجاآباد» یا «سرزمین بلاصاحب» استوار بود. بر این پایه، تصرف و تملک سرزمین‌های همه قبایل و مردمانی که نمی‌توانستند مالکیت خود را بر سرزمین‌شان به‌طور مکتوب سندیت ببخشند، جایز بود. این امر سبب شد که در طول استعمار، رفته‌رفته گروه‌های بزرگ انسانی را از سرزمین‌های اجدادی‌شان بیرون برانند. اگرچه عملاً فتح تمامی مستعمرات اروپاییان —مانند مکزیک، استرالیا، آمریکا— خشن بودند، اما فقط برخی …

Read More »

بهره برداری از معادن و منابع بلوچستان حق کیست؟

بهره برداری از معادن و منابع بلوچستان حق کیست؟

▪️بهره برداری از سواحل بلوچستان و معادن و منابع این سرزمین حق کیست؟( ✍یوسف بلوچ )

سال ۱۳۰۷ شمسی بلوچستان توسط رضاخان میرپنج اشغال و به بهانه‌ی توسعه تجزیه شد؛ قبل از آن تاریخ بلوچستان بصورت کاملا مستقل اداره میشد و هیچگاه بلوچستان جزیی از پادشاهی ایرانیان نبوده است، گرچه برای مدتی تحت اشغال بوده اما این سرزمین همیشه خودمختاری خود را داشته است.

در طول تاریخ همیشه لشکرکشی ها برای تصرف ممالک دیگر صورت گرفته و سلسله ای بعد سلسله دیگر قدرت را بدست گرفته است.اما …

Read More »

پیام کریم بلوچ به مناسبت اعلام موجودیت حزب بلوچستان راجی تپاکی

پیام کریم بلوچ به مناسبت اعلام موجودیت حزب بلوچستان راجی تپاکی

ابتدا میگویم: پیش از این جنبش سهاب در مجموع توانسته است مبارزات چند دهه اخیر بلوچستان را جمعبندی نماید.

از مبارزات پراکنده دهه شصت وسپس از هم پاشی آن حرکتها بر بستر سرکوبهای وحشیانه حکومت از یکجانب و از جانب دیگر نبود ارتباطات وسیع با مردم و عدم آشنایی با مبارزات مدنی در آن دوره، جنبش آنزمان بلوچستان نتوانست پیشرفتی داشته باد.

موج دوم مبارزات بلوچستان همانا مبارزات مدنی شهید یعقوب مهرنهاد و همرزمانش در انجمن صدای عدالت بود که وی را چون حرکتی کاملا …

Read More »