گفتگوی مهیم سرخوش باموضوع تظاهرات اصفهان تا مبارزات بلوچستان

گفتگوی مهیم سرخوش باموضوع تظاهرات اصفهان تا مبارزات بلوچستان
ژانویه 19, 2022
373 بازدید

گفتگوی “مهیم سرخوش” مسئول روابط خارجه حزب بلوچستانء راجی تپاکی با موضوع تظاهرات اصفهان تا مبارزات بلوچستان

گفتگوی “مهیم سرخوش” مسئول روابط خارجه حزب بلوچستانء راجی تپاکی با موضوع تظاهرات اصفهان تا مبارزات بلوچستان

برچسب ها