گفتگو با آقای دیلنچی رهبر جنبش آزادی بخش ملی آزربایجان جنوبی

گفتگو با آقای دیلنچی رهبر جنبش آزادی بخش ملی آزربایجان جنوبی
ژانویه 19, 2022
408 بازدید

گفتگوی مهیم سرخوش مسئول روابط خارجه حزب بلوچستان راجی تپاکی با آقای دیلنچی رهبر جنبش آزادی بخش ملی آذربایجان

گفتگوی مهیم سرخوش مسئول روابط خارجه حزب بلوچستان راجی تپاکی با آقای دیلنچی رهبر جنبش آزادی بخش ملی آذربایجان

برچسب ها